ਜੀਸੀਸੀਆਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ!


❌ ERROR 404 ❌ਨਮਸਕਾਰ!

ਜੀਸੀਸੀਆਰ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 600 ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਲੀਨਿਸ਼ਿਅਨ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਗੰਧ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।