ਜੀਸੀਸੀਆਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ!


ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ

ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ


ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਸ਼ੈਨਨ ਓਲਸਨ (Dr. Shannon Olsson) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (shannon@nice.ncbs.res.in)

ਨਮਸਕਾਰ!

ਜੀਸੀਸੀਆਰ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 600 ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਲੀਨਿਸ਼ਿਅਨ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਗੰਧ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।